Karaoke Idol at Apollo's

Join Street Team at Apollo's for Karaoke Idol!